Algemene voorwaarden

Dogsview.nl

E-mailadres: info@dogsview.nl.nl

KvK-nummer: 34373269

 1. Toepasselijkheid
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst en opdracht tot levering van goederen door Dogsview.nl welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop met domeinnaam Dogsview.nl tussen Dogsview.nl en wederpartij.
  1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door Dogsview.nl gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene of andere voorwaarden.
  1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Dogsview.nl deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
  1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
  1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Dogsview.nl met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is.
  1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  1.8 Indien Dogsview.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dogsview.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in enig geval wel strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. Aanbod en aanvaarding
  2.1 Alle aanbiedingen door of namens Dogsview.nl op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt of zolang volgens aangegeven datum op de website.
  2.2 Dogsview.nl is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Dogsview.nl heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
  2.3 Dogsview.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  2.4 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Dogsview.nl, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
  2.5 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Dogsview.nl te zijn aanvaard, indien en zodra Dogsview.nl dit schriftelijk heeft bevestigd.
  2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Dogsview.nl aanvaard indien hij op de website van Dogsview.nl zijn account-gegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
  2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Dogsview.nl een digitale orderbevestiging.
 3. Prijs 
  3.1 Dogsview.nl hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
 4. Betaling
  4.1 Betaling dient steeds te geschieden door middel van een IDEAL betaling, op een door Dogsview.nl aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dogsview.nl aangegeven.
 5. 4.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  4.3 Dogsview.nl heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  4.4 Dogsview.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dogsview.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
  4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  4.6 Nadat de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Dogsview.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 6. Levering
  5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Dogsview.nl streeft ernaar om bestellingen binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Dogsview.nl echter niet verplicht.
  5.2 Dogsview.nl houdt een beperkte voorraad aan; het is daardoor mogelijk dat de uitleveringstermijn langer wordt.
  5.3 De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 7. Levering, risico
  6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
  6.2 Dogsview.nl bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
  6.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
  6.4 Vanaf het moment dat Dogsview.nl goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld DPD, TNT Post of Select Vracht), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.
 8. Controle en klachten 
  7.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen Dogsview.nl binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
  7.2 Klachten kunnen worden gericht aan het postadres van Dogsview.nl, zijn de: Singelweide 42 1967HC Heemskerk
 9. Bedenktijd & ontbinding
  In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende 14 dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Dogsview.nl retour te zenden. Dogsview.nl zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.
 10. Aansprakelijkheid Dogsview.nl
  Dogsview.nl is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Dogsview.nl sprake is van opzet of grove schuld.
 11. Partiële nietigheid, Afstand
  10.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking, daarvan niet afwijkt.
 12. Toepasselijk recht en geschillen
  11.1 Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Dogsview.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
  11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Deze voorwaarden zijn het laatst inhoudelijk gewijzigd 15 maart 2018.

Share This